İMAM ÇİZELGESİ

Kazım balaban’ın araştırması
13. Bölüm: İmamların Çizelgeleri

Dipnotlar:
1. Hz. Fatma’nın doğum yılı konusunda 3 farklı tarih verilir. 605 yılı, 609 yılı ve 615 yılı gösterilir. Bunlar içinde, Hz. Muhammed’in diğer çocuklarının da doğum tarihleri göz ününe alındığında en akla yatkını 18 Ocak 609 yılıdır. Ayrıca Hz. Fatma bir rivayete 26 Ağustos 632, başka bir rivayete göre de 22 Kasım 632 yılında Hakka yürümüştür.
2. Ehli Beyt ile ilgili derlemeler çeşitli Alevi ve Şii kaynaklarından derlenmiştir.
3. Ehl-i Beyt ile ilgili doğum ve Hakka yürüme tarihleri konusunda net bir takvim vermek mümkün değildir. Bu çizelge en çok kabul gören tarihleri gözeterek derlenmiştir.
4. Ehli Beyt Hakkında inen ayetler sadece bunlar değildir. Biz bunları sadece örnek olsun diyerek koyduk.
5. Hz. Muhammed bir Hadislerinde “Ben İlim şehriyim, Ali onun kapısıdır. İlim isteyen kapısına gelsin” buyurmuşlardır. Hz. Muhammed’in bu Hadisini esas alan Ehli Beyt dostları bu vesile ile Hz. Ali’den ilim öğrenme çabasına girmiş ve ondan çok önemli bilgiler öğrenmişlerdir. Bu bilgiler daha sonra kendi yakınlarına aktarılmıştır. Bu nedendir ki İslam dini ile ilgili en sağlıklı bilgiler Ehli Beyt dostları tarafından belleklere yer edinmiş ve günümüze kadar aktarıla gelmiştir.
6. Biz bu kitapta Hz. Ali’nin özel hayatını, savaşlarını ve yaşanılan tarihsel süreci işlemekten ziyade onun özelliklerini ele almak istedik. Diğer boyutları çok sayıda kitaplarda yeterince işlenmektedir.
7. Hz. Ali ile ilgili de Kuran-i Kerim de bol miktarda ayetler mevcuttur. Biz o konuda da sadece bir kaç tanesini yerleştirdik.
8. Batı Avrupa kaynaklarında 16. Yüzyılda kaleme alınan bir yazıda Hz. Ali’nin şehadet tarihi 24 Ocak 661 tarihi verilmektedir.
9. Bu alıntı Hacı Bektaş Veli’nin Makalat adlı eserinden alınmıştır.
10. Bu alıntı da gene Hacı Bektaş Veli’nin Makalat adlı eserinden alınmıştır.
11. 4 Kapının Güzellikleri bir çok Alevi ve Bektaşi kaynaklarından esinlenerek ve biraz da bizim yorum katmamız ile hazırlanmıştır.
12. Zülfikâr bir rivayete göre Hz. Muhammed tarafından –kendisinden sonra müslümanlar arasında kan dökülmemesi için- Hz. Ali’den alınıp bir denize veya deryaya atılmıştır.
13. Bazı Sünni kaynakları ise Hz. Muhammed’in Veda Hutbesinde söylediklerini “Size 2 emanet bırakıyorum. Biri Kuran-i Kerim, diğeri de benim Sünnetimdir” biçiminde açıklarlar.
14. (el-Kunduzi “Yenabi ül Mevedde” Hutbetül Beyan’dan s.404-405)
15. Kaynak: (El-Kunduzi el- Hanefi “Yenabi’ül Mevedde” s.69 / Kemaleddin el-Halebi eş-Şafii’nin “ed-Darr’ül Manzum”)
16. Burada yaptığımız derlemeler muhakkak ki Hz. Ali gibi ulu bir deryayı tanıtmak için yetersizdir. Biz sadece bir takım örneklerle fikir vermek istedik.
17. Ünlü Hadis derleyicisi Tirmızi.
18. Aktaran: Rah-i Necat.
19. Bazı kaynaklara göre ise Hz. Ali’nin kabri Afganistan’dadır.
20. Menakıb-ı Hüvarezmi s.63-64; Enis Emir “Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah” s.470-471)
21. Bazı Sünni kaynakları bu söylemleri red eder ve bu konuyu adeta bir tabu gibi görerek fazla irdelemezler.
22. Bu kitabın hazırlanmasında Sn. Dr. İsmail Engin’in Almanya’da hazırlayıp sunduğu Tahtacılar (www.alewiten.com ve www.aleviyol.com adlı internet sitelerinden, tahtacilar@yahoogroups.de meil gurubundan, ayrıca bu guruba yazan Sn. Metin Golbol (metogo74@hotmail.com) adlı dostumuzun ve bir çok değerli canlarımızın verilerinden, Sn. Dr. Ali Yaman’ın www.alevibektasi.org sitesinden bol miktarda yararlandık. Kendilerine bu vesile ile çok teşekkürlerimi sunarım.
23. Söz konusu 7 Ulu Ozan Alevilikte kutsal kabul edilirler.
24. Makalat, Hacı Bektaş Veli, Ayyıldız yayınları, s.42, 43.
25. Makalat, Hacı Bektaş Veli, Ayyıldız yayınları s. 87.
26. Başköylü Hasan Efendinin bu resmi gerçek bir resimdir. Hasan efendi olarak bilinen bu zat Erzincan ve çevresindeki Alevilerin Dede geleneğinden gelmektedir. Erzincan / Çayırlı / Başköy nahiyesindendir.Başköy Erzincan´a 145, Çayırlı ilçesine yaklaşık 25 km. mesafededir Bu coğrafyanın Dede´lerinin hepsinden daha tanınmış, saygınlığı, güvenirliliği ve otoritesi bu coğrafyanin ötesine taşmıştır.Hasan Efendi 1 Temmuz 1973 tarihinde Hakka yürüdü. Doğumu Hicri 1312, Miladi 1894 / 95 yıllarıdır. Hakka yürüdüğü tarihde yaşının 80 civarında olduğu görülüyor. Uzun saçlari ve sakalı vardi. Uzun yıllar HALKI AYDINLATMAK ve İKRARINI HATIRLATMAK için yörede ki tüm köy ve kasabaları dolasmıştır. Kendisine güvenen ve inanan insanların ona verdiği para, eşya, giysi gibi sadakalari hemen yanıbaşında yoksul insanlara dağıtırdı. Kendisinin İmam Musa-i Kâzım soyundan geldiği var sayılıyor. Mahmud Hayrani soyundan geldiği sanılan Seyyid Mevali evlatlarından, Seyyid Mustafa Dede´nin torunu, İbrahim Dede´nin oğludur.
27. Hz. Muhammed’in, Hz. Ali hakında söylediği sözler elbette çok daha fazladır. Biz bunları bir çok yerlerden derledik. Bazı sözler bir birlerine çok bezemelerine rağmen onları olduğu gibi aktarmaya çalıştık.
28. Hz. Ali efendimizin güzel sözleri çok fazla olmasına rağmen, onların Hutbe ve mektuplarda olanlarla kendilerini ilgilendiren bölümlerini bu bölüme almadık.
29. Hz. Ali efendimizin bu bölümde derlenen sözleri genellikle daha uzun olanları veya belli bir konuya yönelik olanlardır.
30. Rıza Şehri kavramı Alevilikte bilinç altına son derece oturmuştur. Bu yüzden gönüllülüğe dayalı söylemlerde sürekli “Rızalık alma”deyimi kullanılır.
31. Hz. Ali’nin Hutbeleri ile ilgili bol sayıda kaynak bulunmaktadır. Bunların bir kısmını buraya alarak onun Halka yönelik açılımlarından örnekler sunmak istedik.
32. (el-Kunduzi “Yenabi ül Mevedde” Hutbetül Beyan’dan s.404-405)
33. Kaynak: (Şeyhülislam el-Kunduzi el-Hanefi’nin, Yenabi ül Mevedde kitabı. İstanbul bas. Sayfa: 404-405-406)
34. Bu mektup her insanın ve her yöneticinin ev ve dairesinde asılması gereken olağanüstü bir mektuptur. Ve Nehcül Belage adlı kitaptan derlenerek alınmıştır.
35. Beyanname ile Hz. Ali’nin bürokratlarına gönderdiği Mektupları, okuduğu hutbeleri ve yaptığı sözlü beyanları bir birleri ile kıyaslandığında Hz. Ali’nin durumu daha iyi görülür.
36. Hz. Ali’nin adalete verdiği önem o kadar hassastır ki, kendisini şehit eden İbni Mülcem isimli katili için bile “O bana bir defa vurdu, şayet ölürsem siz de ona bir defa vuracaksınız. Ona ayrıca işkence etmek yok. Şayet hayatta kalırsam onun cezasını kendim veririm” diyecek kadar adildir.
37. Mevlâna’nın Hz. Ali konusunda ki bu beyanları, diğer Anadolu Evliyaları gibi onun da Hz. Ali’ye gönülden bağlı bir Evliya olduğunu göstermektedir.
38. Hz. Ali’nin ne kadar büyük alim olduğunu Kuran ayetleri, Hadisler, onun bürokratalrına gönderdiği Mektupları, okuduğu Hutbeleri ve onu şahsen tanıyan diğer alim ve din önderlerinin değerlendirmelerini bir araya getirerek değerlendirirsek daha kapsamlı tanıma olanağımız olur.
39. Kaynak: İmâm Muhammed Bâkır’dan aktaran Muhammed bin Müslim.
40. Bu sözü Hz. Ali, kendisi hakkında beyan etmiştir.
41. Misbâh ül Hidâye, S.142.
42. el-Meclisi “Bihar’ül Envar” kitabı, C.26, S.2,3,4.
43. El-Kunduzi el-Hanefi “Yenabi’ül Mevedde” s.69, Kemaleddin el-Halebi eş-Şafii’nin “ed-Darr’ül Manzum”
44. Bir çok insan Hz. Ali’yi yakından tanımadığı için, İslam ülkelerinin çoğunda uygulanmakta olan mevcut İslama bakarak “Hz. Ali bu İslam için mi çabaladı?” gibi bir yanılgıya düşmektedirler. Bu nedenle “Dünyada uygulanan mevcut İslam anlayışı ile Hz. Ali’nin İslamiyet anlayışının farklılıklarını” derleyerek sunmak ihtiyacı duyduk.
45. Hz. Ali’yi anlatan Ulu’ların ve önemli şahsiyetlerin beyanları sadece bu kadar değildir. Biz sadece buraya çok az bir kısmını aktararak bir fikir vermeye çalıştık.
46. Burada bu ayetin Hz. Ali hakkında indirildiği söylenmek isteniyor.
47. Mustafa Kemal Atatürk, burada Hz. Ali’yi kast ediyor.
48. Mustafa Kemal Atatürk, burada Ehl-i Beyti kast ediyor.
49. Mustafa Kemal Atatürk’ün, Emevi devletini ağır bir dille eleştirmesi, Hz. Ali’yi dolaylı olarak takdir ettiği anlamına da gelebilir.
50. Aktaran ünlü Hadis derleyicisi Tirmızi.
51. Kaynak: Esseyyid Abdulhakim Arvası, Rabita-i Şerife, s. 94-96.)
52. Hz. Ali aynı zamanda iyi bir şairdir. Ancak bu şiirlerin günümüze kadar kalanları az olduğu gibi, Türkçeye çevrildiğinde şiirlerdeki uyarlanış, özelliğini önemli ölçüde kaybeder.
53. Pir Sultan Abdal’ın şiir, deyiş, beyit ve düvazlarının neredeyse tamamına yakınında Ehli Beyt ve Hz. Ali sevgisi işlenir, ona bağlılık ve sevgi vurgulanır.
54. Fuzuli’de öyle derin ve içten bir Ehli Beyt, Hz. Ali sevgisi vardır ki, belli bir dönemden sonra ömrünü Necef’te Hz. Ali, ve Kerbelâ’da, Hz. Hüseyin’in türbelerinde hizmet ederek geçirir.
55. Fuzuli Divanı, Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul / İnkılap Kitapevi. s.15)
56. Sivas / Divriği / Örenik köyünde 19. Yüzyılda yaşayan ve asıl adı İbrahim olan, Halk Müziğinde ismi Kul Himmet Üstadım geçen ozan ile Alevilerin 7 Ulu Ozanlarından olan Kul Himmet ayrı kişilerdir, karıştırmamak gerekir)
57. Bu eser bir şiir olmayıp Alevi Cemlerinde okunan bir düvazdır. Kaynağı Alevilerin 7 Ulu Ozanlarından biri olan Virani’ye ait olmakla birlikte bunu derleyen Nesimi Çimen’dir. Bu düvaz çok uzundur. Biz sadece kısa bir bölümünü aktardık.
58. Alevi Halk Ozanı ve Şairlerinin neredeyse tamamı Ehli Beyt ve Hz. Ali üzerine şiirler okur, Beyitler çalar, bağlamalarında onu dillendirirler. Onların hepsinden birer örnek buraya almak yer açısında mümkün değil. Sadece bir kaç örnek vererek, onların da gönüllerinde Hz. Ali sevgisi olduğunu aktarmak istedil.
59. Aşık Daimi Hayatı ve eserleri, Can yayınları, İstanbul, Hazırlayan kızı Yadigâr Aydın Orhan
60. Haydar adı, Alevi inancında Hz. Ali’nin bir ismi olduğundan bu deyişte kast edilen vurgu Hz. Ali’dir.
61. Bu Gülbenki bize ulaştıran canımız isminin anılmasını istemediğini, şayet yazılacaksa Ali Budak olarak belirtmesini bizden rica etmiş. Biz de teşekkür ederek dileğini yerine getirdik.
62. Bu Gülbengi, Viyana Alevi Kültür Birliği Başkanı, Babamansur ocağından Dersim’li Hasan Ayık canımızdan bize ulaştırdılar. Ayrıca yanına “O hangi Düvazdır ve o hangi duadır ki, Hz. Ali’nin ismi içinde zikr edilmiyor. O Şahı Merdan’ın bin bir türlü ismi var ve bütün Düvazlar da, bütün dualarda Hz. Ali’nin ismi okunur” sözü eşliğinde bir Düvazdan şu dörtlüğü eklemiş. “Yer yok iken gök yok iken, Kandilde nur idi Ali. Mimar olup bu cihanın, Bünyesini kurdu Ali.”
63. Bu Gülbeng duasını Erzincan / Çayırlı ilçesi, eski adı Mırcıga, yeni adı ile Sınırtaş köyünden olan Kureyşan ocağından Seyyit İbrahim Aydemir aktardılar.
64. Bu dörtlüğü de bize Erzincan / Çayırlı ilçesi, eski adı ile Şefkâr, yeni adı ile Tosunlar köyünden Derviş Cemal ocağının genç Seyyitlerinden olan Taner (Murat) Yeşilbaş aktardılar.
65. Burada geçen Lahmike lahmi kelimesi Gadirhum’da Hz. Muhammed’in Hz. Ali için hadisin içinden alınmış arapça bir kelimedir.

Yararlanılan Kaynaklar:

√ MEDİNE VESİKASI: Toplum Tasarımında Bir Alevilik Belgesi. İsmail Onarlı
√ BUYRUK Hakiki Din Yolu, Ayyıldıy Yayınları, Bir Heyet Tarafından Hazırlanmıştır
√ Bergama’da Alevi Gelini ve İnançları, İzmir, Teknik Kitap ve Mecmua Basımevi. 1957, Osman Bayatlı
√ Anadolu ve Balkanlarda Alevi Yerleşmesi Ocaklar-Dedeler-Soyağaçları, İstanbul, Alev Yayınları., (1992) Nejat Birdoğan
√ Anadolu’da Yaşayan Dergahlar, İstanbul. (2000) Eraslan Doğanay
√ Geleneksel Anadolu Aleviliği, Ankara, Ervak Yayınları. (1998) Piri Er
√ Tarih Boyunca Alevilik, İstanbul, Varol Matbaası. (1954) Hasan Basri Erk
√ Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, İstanbul. (1977) Mehmet Eröz
√ Yunus Emre ve Tasavvuf, İstanbul, Remzi Kitabevi. (1961) Abdülbaki Gölpınarlı,
√ Alevilik Olayı, Cemal Şener, Ant Yayınları, 1990 İstanbul
√ Divriği Evliyaları, Sivas, Dilek Ofset Matbaacılık. (1997) Kutlu Özen
√ Alevilik İnanç Edeb Erkan, 4.b., Ufuk Matbaası, İstanbul. (1995) Mehmet Yaman
√ Alevilikte Cem, Ufuk Matbaası, İstanbul. 2001, Mehmet Yaman
√ MAKALAT, Hacı Bektaş Veli, Ayyıldız Yayınları
√ Hanedanı Ehli Beyt neden Hor görüldü. Can yayınları, 1993 Ali Ağa Varlık
√ Osmanlı da Alevi Ayaklanmaları, Ant Yayınları. 1992 Baki Öz
√ Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik, Berfin Yayınları, 1995, Nejat Birdoğan
√ Aleviler ne yapmalı, Yön Yayıncılık, 1993, Rıza Zelyut
√ Değişen Koşullarda Alevilik, Doğan Kitapçılık A.Ş. Ant Yayınları, 1993, Reha Çamuroğlu
√ Alevilerde Semah, Ant Yayınları, 1996, İlhan Cem Erseven
√ Tahtacılar, Ant Yayınları, 1998. Dr. İsmail Engin
√ Aleviliğin Sosyal Mücadelede Yeri, Pencere Yayınları, 1996, Rıza Algül
√ Kumru, Kenzül- Mesaib, Can Yayınları, 2003. Adil Ali Atalay Vaktidoldu
√ Ozanlar Ocağı, 1999, Prof. Dr. Fuat Bozkurt
√ Pir Sultan Abdal, De Yayınevi, 1977, Memet Fuat
√ Müminlerin Emiri Hz. Ali. Zaman Yayınları No 7, 1978, Abdülbaki Gölpınarlı,
√ Anadolu Erenleri ve Anma Törenleri, Can Yayınları No 195, 2003, Arzu Kahraman
√ Aşık Daimi Hayatı ve Eserleri, Can Yayınları No 111, İstanbul 1999, Yadigar Aydın Orhan
√ Ehli Beytin Mucizeleri, Can Yayınları, 2003. Adil Ali Atalay Vaktidoldu
√ Kuran’da Hikmet, Tarihte Hakikat, Kuran’da Hikmet, İncil’de Hakikat. Can Yayınları, 1990, Halil Öztoprak
√ Hz. Ali’nin Faziletnamesi, Can Yayınları No 15, Yemini, 2003, Hazırlayan Adil Ali Atalay Vaktidoldu.
√ İslam Tarihinde Ehli Beyt ve Eshab. Can Yayınları No 204, Enis Emir
√ Ehli Beyt Nesli, Seyyit Mahmud Hayrani ve Evlatları, 1993 Ufuk Matbaası. Seyyit Hacı Mustafa Aklıbaşında
√ Fuzuli Divanı, İnkılap Kitabevi, 1995, Abdülbaki Gölpınarlı,
√ Alevi İslam Yolu, Cem Vakfı Yayınları No 10,2004, Dç, Dr, Hüseyin Bal
√ Saadete Ermişlerin Bahçesi, Karacaahmet Sultan Yayınları No 3, 2000, Fuzuli
√ tahtacilar@yahoogroups.de İnternet Meil Zinciri, Moderatör Dr. İsmail Engin
√ www.aleviyol.com İnrnet Sitesi, Moderatör Dr. İsmail Engin
√ www.alewiten.com/ İnrnet Sitesi, Moderatör Dr. İsmail Engin
√ tahtacilar@yahoogroups.de üyesi [metogo74@hotmail.com] Metin Golbol

––––oOo––––

İLİM İLİM BİLMEKTİR
İLİM KENDİN BİLMEKTİR.

SEN KENDİNİ BİLMEZSEN,
YA NİCE OKUMAKTIR.

OKUMAKTAN MANA NE,
KİŞİ HAKKI BİLMEKTİR.

ÇÜN OKUDUN BİLEMEDİN,
HA BİR KURU EMEKTİR.

(Yunus Emre)